Privacy

PRIVACYVERKLARING – IN ÉÉN SET


We verwerken de nodige persoonsgegevens om onze producten en diensten te adverteren, adviseren en verkopen als we ze willen.“Toegegeven, deze ene zin verkort veel details van onze gegevensverwerking en -opslag, maar het laat zien wat belangrijk is voor ons, we willen onze producten op de best mogelijke manier presenteren en ze op een handige manier te koop aanbieden – zonder onnodige gegevens te verzamelen of zelfs te delen met derden Maar sommige gegevens zijn essentieel, zoals een verzendadres voor een succesvolle levering, dus we willen dat u weet wanneer en hoe we welke gegevens opslaan, hoe we deze gebruiken, welke beschermende maatregelen we hebben genomen en natuurlijk welke rechten en We hebben geprobeerd dit uit te leggen op een manier die over het algemeen begrijpelijk is, maar als we dit niet op alle punten kunnen doen of als u meer informatie over gegevensbescherming bij Bresser GmbH wilt hebben, kunnen we contact opnemen met datenschutz@bresser.de voor vragen beschikbaar.

VOLLEDIGE PRIVACYVERKLARING


In het volgende leggen we graag alle details uit over het type, de reikwijdte en het doel van de verwerking van persoonlijke gegevens – hierna simpelweg “gegevens” genoemd – binnen Bresser GmbH en de online aanbiedingen die het beheert (zoals websites en winkels, sociale mediaprofielen, externe online aanwezigheid) etc.)

GEBRUIKTE VOORWAARDEN


De termen die worden gebruikt in onze gegevensbeschermingsverklaring, zoals ‘verwerking’ of ‘verantwoordelijke persoon’, zijn gebaseerd op de definities van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in artikel 4. ‘Persoonlijke gegevens’ betekent de AVG: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (in Raadpleeg de volgende “betrokkene”);
Een identificeerbare persoon is een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door een identificatie toe te kennen, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatie of een of meer speciale kenmerken, de uitdrukking van de fysieke , fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon. “Verwerking” is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens. Dit omvat vrijwel alle omgang met persoonlijke gegevens. “Verantwoordelijke persoon” is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor het verwerken van persoonsgegevens.

VERANTWOORDELIJK VOOR GEGEVENSVERWERKING


Bresser GmbH Gutenbergstraße 2 46414 Rhede Duitsland E-mail: info@bresser.de Impressum:
https://www.bresser.de/impressum/

Directeur: Helmut Ebbert Functionaris voor gegevensbescherming  : Andreas Tschirpke,  datenschutz@bresser.de

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT?


• Voorraadgegevens (naam, adres, enz.) • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres, enz.) • Inhoudsgegevens (bijv. Opmerkingen, beoordelingen, algemene tekstinvoer, afbeelding- en videogegevens) • Gebruiksgegevens (inclusief websites die zijn geopend, toegangstijden, interesse in Inhoud, enz.) • Metagegevens (bijvoorbeeld IP-adressen, apparaatinformatie) • Contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp van het contract, voorwaarden, klantclassificatie) • Betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, betalingsgeschiedenis, enz.)

WELKE PERSONEN WORDEN BEÏNVLOED?


Alle bezoekers en gebruikers van de online aanbiedingen, geïnteresseerde partijen, klanten (hierna gezamenlijk “gebruikers” genoemd)

VOOR WELK DOEL WORDEN DE GEGEVENS VERZAMELD?


• Verstrekking van online aanbiedingen inclusief de inhoud en functies • Communicatie met klanten, gebruikers en geïnteresseerde partijen (inclusief het beantwoorden van contactvragen) • Marketing, bereikmeting • Probleemoplossing en beveiligingsmaatregelen

RECHTSGROND VAN DE GEGEVENSVERWERKING


De verwerking van persoonsgegevens is fundamenteel niet geoorloofd, tenzij deze wordt gerechtvaardigd door ten minste één rechtsgrondslag, bedoeld in artikel 6, lid 1 van de AVG.
Tenzij hieronder anders vermeld, zijn de rechtsgrondslagen van toepassing volgens artikel 13 AVG: • Artikel 6, lid 1, lit. a en artikel 7 AVG vormen de wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming • artikel 6, lid 1, lit. b AVG dient als de wettelijke basis voor de verwerking om onze diensten te vervullen en om contractuele maatregelen uit te voeren (contractafhandeling) en om vragen te beantwoorden • De wettelijke basis voor de verwerking om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, is gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. c AVG • Art. 6 par. 1 lit. f GDPR is de wettelijke basis voor verwerking om onze legitieme belangen te beschermen.

GEGEVENSVERKLARING EN VERWERKING DOOR DERDEN


In principe streven we ernaar om de overdracht van gegevens aan derden te minimaliseren, maar in sommige gevallen kan dit niet worden vermeden of zou dit de kwaliteit van onze diensten beïnvloeden.
Als we derden of verwerkers toegang geven tot gegevens, deze overdragen of anderszins openbaar maken, gebeurt dit op een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen (toestemming, nakoming van contract, wettelijke verplichting of gerechtvaardigde belangen van onze kant). Als we derden opdracht geven om gegevens te verwerken, wordt dit geregeld door een “orderverwerkingscontract” volgens artikel 28 AVG, indien nodig. Bijvoorbeeld het gebruik van een externe webhost op basis van onze legitieme belangen, uw toestemming voor het verzenden van een nieuwsbrief, een wettelijke verplichting of de noodzaak om (pre) contractuele verplichtingen na te komen.

GEGEVENSVERWERKING BUITEN DE E


Verwerking van gegevens buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER), door ons of door gebruik te maken van diensten van derden, vindt alleen plaats op basis van uw toestemming, om te voldoen aan (pre) contractuele verplichtingen, op basis van wettelijke verplichtingen of op basis van onze legitieme belangen.
Als er wettelijke of contractuele vergunningen zijn, wordt de gegevensverwerking in een derde land, door ons of door derden, alleen uitgevoerd als aan de voorwaarden van artikel 44 ev AVG is voldaan. Er moeten bijvoorbeeld passende waarborgen zijn om de gegevens te beveiligen, zoals de erkenning door de EU van een voldoende niveau van gegevensbescherming in het kader van de “Privacy Shield” -overeenkomst met de VS of de verplichting om officieel erkende beschermende maatregelen onder zogenaamde “standaardcontractbepalingen” te erkennen.

BETROKKEN RECHTEN


Als betrokkenen, d.w.z. mensen wiens gegevens worden verwerkt, hebben ze verschillende rechten om hun eigen gegevens onafhankelijk te beïnvloeden: Recht op informatie: in overeenstemming met artikel 15 AVG hebben ze het recht om te weten of en welke van hun gegevens zijn verwerkt.
U hebt ook het recht om een ​​kopie van deze gegevens te hebben. Deze kopie moet worden gemaakt in een algemeen, verwerkbaar formaat, waardoor gegevens kunnen worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon (gegevensverwerker). Recht op correctheid: Volgens artikel 16 AVG hebben betrokkenen het recht om correctie of aanvulling van hun eigen gegevens aan te vragen. Recht op verwijdering: u kunt verzoeken dat uw gegevens onmiddellijk worden verwijderd (art. 17 AVG) of dat verdere verwerking wordt beperkt (art. 18 AVG). Recht om een ​​klacht in te dienen: u kunt bovendien een klacht indienen bij de indienen bij bevoegde toezichthoudende autoriteiten. Herroepingsrecht: gegeven toestemming kan te allen tijde met toekomstig effect worden herroepen overeenkomstig artikel 7, lid 3, AVG. We verwerken uw gegevens ook op basis van onze legitieme belangen, in overeenstemming met artikel 6. Par. 1 lit. f, u kunt op elk moment bezwaar maken om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie. U kunt met name op elk moment en zonder opgave van redenen bezwaar maken tegen verwerking voor direct marketingdoeleinden. Om uw rechten jegens ons uit te oefenen, vragen wij u contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, tenzij anders aangegeven.

COOKIES


Cookies zijn kleine bestanden die worden gegenereerd en verwerkt wanneer u een website bezoekt.
Ze kunnen verschillende informatie bevatten, maar worden voornamelijk gebruikt om gebruikersinformatie op te slaan (bijv. Gewenste taal) en om deze opnieuw te kunnen oproepen wanneer de pagina opnieuw wordt opgeroepen, anders zou deze informatie elke keer moeten worden gemaakt wanneer de pagina werd opgeroepen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen tijdelijke sessiecookies, d.w.z. cookies die alleen worden opgeslagen voor de duur van het websitebezoek en worden verwijderd wanneer de browser wordt gesloten, en permanente of permanente cookies. De laatste blijven zelfs nadat de browser is gesloten, bijvoorbeeld om de inlogstatus van de gebruiker op te slaan. Dit biedt u echter ook de mogelijkheid om gebruikers te herkennen en een profiel van hun paginaweergaven te maken. In het bijzonder kunnen zogenaamde “cookies van derden”, d.w.z. cookies die zijn ingesteld door externe providers zoals plug-ins voor sociale media of externe videoplatforms, worden gebruikt om een ​​profiel te maken van uw paginaweergaven op meerdere websites. Om onze online aanbiedingen uit te voeren, gebruiken we zowel tijdelijke als permanente cookies om het volledige scala aan functies te kunnen bieden. We verduidelijken dit in de context van onze privacyverklaring. Als u niet wilt dat cookies op uw apparaat worden opgeslagen, kunt u dit regelen in de instellingen van uw browser en mogelijk bestaande cookies verwijderen. Elke browser verschilt in de manier waarop deze de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. U vindt deze voor de betreffende browser onder de volgende links: Internet Explorer: 
http://windows.microsoft.com/de-DE/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: 
https://support.apple. com / kb / ph21411? locale = de_DE
Chrome: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=de&hlrm=en&answer=95647
Firefox 
https://support.mozilla.org/de/kb / cookies toestaan ​​en weigeren
Opera ™: 
http://help.opera.com/Windows/10.20/de/cookies.html
Bovendien bieden veel browsers extra opties om cookies te beperken op basis van verschillende regels of om profielen te maken voorkomen.
Sommige websites bieden de mogelijkheid van een algemeen bezwaar tegen cookies voor online marketingdoeleinden (vergelijkbaar met de zogenaamde Robinson-lijst), bijvoorbeeld de EU-website 
https://www.youronlinechoices.com/  of de Amerikaanse website  https: //www.aboutads. info / keuzes / . Zonder cookies kunnen onze online aanbiedingen functionele beperkingen hebben.

ERASING


We verwijderen gegevens die we verwerken in overeenstemming met artikel 17 AVG of beperken het gebruik ervan in overeenstemming met artikel 18 AVG.
Tenzij anders aangegeven, verwijderen we gegevens zodra deze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke opslagvereisten zijn. In het geval van wettelijke bewaarvereisten of andere wettelijk toegestane doeleinden (bijv. Commerciële of fiscale redenen) die verwijdering verhinderen, is de verwerking van de gegevens beperkt. De bewaartermijnen in Duitsland zijn 6 jaar in overeenstemming met artikel 257 (1) HGB en 10 jaar in overeenstemming met artikel 147 (1) AO.

HOSTINGDIENSTEN DOOR DERDEN


Als onderdeel van de verwerking namens ons, biedt een externe provider de hosting- en presentatiediensten voor ons.
Dit dient ter bescherming van onze legitieme belangen, die overheersen in het kader van de afweging van belangen, bij de juiste presentatie van ons aanbod (Art. 6 Par. 1 lit. f GDPR). Alle gegevens die worden verzameld als onderdeel van het gebruik van deze website of in de formulieren in de online shop zoals hieronder beschreven, worden verwerkt op de servers. Verwerking op andere servers vindt alleen plaats binnen het hier beschreven bereik. Deze dienstverlener bevindt zich in een land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte.

TOEGANGSGEGEVENS EN LOGFILES


Elke toegang tot onze online aanbiedingen is gebaseerd op ons legitieme belang bij de juiste levering van ons aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, lit.
f GDPR, ingelogde zogenaamde logfiles. De volgende toegangsgegevens worden verzameld: locatie en status van de gevraagde bron, datum en tijd, browsertype en -versie (inclusief besturingssysteem), eerder bezochte pagina, IP-adres en de aanvragende provider. Deze gegevens worden alleen gebruikt om een ​​probleemloze werking te garanderen, misbruik te voorkomen en ons online aanbod te verbeteren. Om veiligheidsredenen (verduidelijking van ongepaste toegang) worden deze gegevens maximaal 7 dagen bewaard en vervolgens verwijderd. Als uittreksels daarvan nodig zijn voor bewijsdoeleinden, worden ze slechts tijdelijk opgeslagen totdat het betreffende incident is opgehelderd.

PRESTATIES VAN CONTRACTUELE DIENSTEN


Om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen en diensten te verlenen (inclusief precontractuele) acc.
Art. 6, lid 1, lit. b AVG, we verwerken inventaris- en contractgegevens. Verplichte velden in online formulieren zijn vereist om een ​​contract te sluiten, zoals de specificatie van een afleveradres voor de levering van gekochte goederen. Bij het gebruik van onze online services bewaren we het IP-adres en de tijd van individuele gebruikersacties. De opslag vindt plaats op basis van onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeautoriseerd gebruik. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij het nodig is om onze claims in te dienen of er een wettelijke verplichting is om dit te doen in overeenstemming met. Art. 6, lid 1, lit. c AVG.

CONTRACTUELE DIENSTEN VERLENEN


We verwerken gebruiksgegevens zoals aankoopgeschiedenis, bezochte pagina’s van ons online aanbod, interesse in onze producten maar ook inhoudsgegevens (bijv. Details in het klantaccount of contactformulier) voor marketingdoeleinden in een gebruikersprofiel.
Dit stelt ons in staat gebruikers inhoud aan te bieden op basis van eerder gebruikte diensten (bijv. Geschikte accessoires, ondersteuningsopties). Dit gebeurt op basis van ons legitieme belang bij de economische werking van onze online aanbiedingen en de optimalisatie van de functies ervan overeenkomstig artikel 6, lid 1, lit. f AVG. Na het vervallen van wettelijke garantieverplichtingen of vergelijkbare verplichtingen, worden de gegevens verwijderd. Dit wordt regelmatig gecontroleerd, maar uiterlijk om de drie jaar. Informatie in het klantaccount blijft bewaard totdat deze wordt verwijderd.

ORDERVERWERKING


Om uw bestelling uit te voeren, gebruiken we de volgende dienstverleners om het optimale bestel-, betalings- en leveringsproces te garanderen.
Afhankelijk van het proces worden hiervoor persoonlijke gegevens doorgegeven. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, is de uitvoering van het koopcontract in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. b de wettelijke basis voor de verwerking en overdracht van de gegevens.

GEBRUIK VAN BETALINGSVERLENERS

Heidelpay


Bij betaling met creditcard, betaalpas, onmiddellijke overdracht, aankoop op rekening via Heidelpay of PayPal, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder “Heidelpay” van Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstrasse 18, 69115 Heidelberg, aan wie wij de gegevens die u tijdens het bestelproces hebt verstrekt uitsluitend met het oog op betalingsverwerking doorgeven ,
De gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit daadwerkelijk nodig is voor de verwerking van betalingen. Heidelpay verzendt uw gegevens voor de uitvoering van de betaling – indien nodig – in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. b GDPR op zijn beurt aan HUELLEMANN & STRAUSS ONLINESERVICES SA, 1, Place du Marché, 6755 Grevenmacher, Luxemburg. Tijdens de laatste betalingsverwerking kunnen deze gegevens vervolgens worden doorgestuurd naar de daadwerkelijk gekozen betalingsdienst. Dit is de betaalmethode “PayPal” PayPal (Europa), S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (verklaring gegevensbescherming: 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp / ua / privacy-full ) en met de betaalmethode “Sofortüberweisung” Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland (verklaring gegevensbescherming:  https://www.sofort.de/datenschutz.html ) Met de betaalmethode “aankoop op rekening via Heidelpay” tijdens het bestelproces wordt u gevraagd om uw persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, stad, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer) te verstrekken. Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te beschermen, zullen we deze gegevens verwerken in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG voor een kredietcontrole aan Heidelberger Payment GmbH, Vangerowstr. 18, 69115 Heidelberg (hierna “Heidelpay” genoemd). Op basis van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (zoals het winkelwagentje, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingsgeschiedenis), controleert Heidelpay of de door u gekozen betalingsoptie kan worden verleend met betrekking tot betaling en / of oninbare vorderingen. Volgens artikel 6, lid 1, lit. f GDPR-, identiteits- of kredietinformatie van de volgende kredietbureaus kunnen ook worden opgenomen:

  • SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden
  • CRIF Bürgel GmbH, Friesenweg 4, Haus 12, 22763 Hamburg
  • Arvato Infoscore GmbH, Rheinstrasse 99, 76532 Baden-Baden
  • Deltavista GmbH, Kaiserstrasse 217, 76133 Karlsruhe
  • UNIVERSUM Business GmbH, Hugo-Junkers-Strasse 3, 60386 Frankfurt am Main
  • Bisnode International Group, Robert-Bosch-Strasse 11, 64293 Darmstadt
  • Regis24 GmbH, Wallstrasse 58, 10179 Berlijn
  • Creditreform AG, Hellersbergstrasse 12, 41460 Neuss


 

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Adresgegevens worden onder andere, maar niet uitsluitend, gebruikt om de scorewaarden te berekenen. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door een bericht te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming of naar Heidelpay. Heidelpay kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de verwerking van contractuele betalingen.

PayPal


Bij betaling via “PayPal Plus” en de daar aangeboden varianten, PayPal, automatische incasso, creditcard en – indien aangeboden – “aankoop op rekening”, geven wij uw betalingsgegevens als onderdeel van de betalingsverwerking aan PayPal (Europa) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg.
De gegevens worden alleen doorgegeven voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerking van betalingen. PayPal behoudt zich het recht voor om een ​​kredietcontrole uit te voeren voor de betaalmethoden creditcard, automatische incasso of aankoop op rekening. Voor dit doel kunnen uw betalingsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f GDPR doorgegeven aan kredietinstellingen op basis van het legitieme belang van PayPal bij het bepalen van uw solvabiliteit. PayPal gebruikt het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische kans op wanbetaling om te beslissen over de voorziening van de respectieve betaalmethode. Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zogenaamde scorewaarden). Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkende wiskundig-statistische procedure. Adresgegevens worden onder andere, maar niet uitsluitend, gebruikt om de scorewaarden te berekenen. Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief informatie over de gebruikte kredietbureaus, raadpleegt u de verklaring gegevensbescherming van PayPal: 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

U kunt uw gegevens op elk gewenst moment verwerken door een bericht te verzenden niet mee eens met PayPal. PayPal kan echter nog steeds worden gemachtigd om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor de contractuele betalingsverwerking.

Centraal orderbeheer


Na een succesvolle acceptatie van een bestelling via onze online shop of externe winkelplatforms, kunnen de bestelgegevens (inventarisgegevens, contractgegevens en betalingsinformatie) worden overgedragen naar een centraal platform.
Dit is gebaseerd op ons legitieme belang bij het coördineren en optimaliseren van de goederenstroom en het verwerken van bestellingen voor onze en online aanbiedingen en externe verkoopkanalen (zoals eBay). Deze server wordt namens ons beheerd door brickfox GmbH, Silberburgerstr. 148, 70176 Stuttgart actief in Duitsland. Hiervoor hebben we een overeenkomst voor orderverwerking conform art. 28 AVG afgesloten met brickfox. De definitieve verwerking van de bestelgegevens om het inkoopcontract te vervullen, vindt plaats binnen ons ERP-systeem in een klant- en bestelgegevensbeheer. De tijdens de bestelling verstrekte informatie (inventarisgegevens, contractgegevens en betalingsinformatie) wordt opgeslagen en verwerkt. De bestelgegevens worden zo snel mogelijk verwijderd nadat het mogelijke bezwaar of de garantieverplichtingen zijn verstreken, op voorwaarde dat opslag te wijten is aan commerciële of fiscale wetgeving in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. c AVG is niet nodig. Klantgegevens blijven opgeslagen wanneer ze actief worden gebruikt (minstens elke 36 maanden). Een klant kan zijn gegevens te allen tijde laten verwijderen door een bericht te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming, tenzij dit in strijd is met wettelijke of fiscale voorschriften of onze rechten beïnvloedt om bestaande claims af te dwingen of te gebruiken in juridische geschillen. In dit geval is het gebruik van de gegevens beperkt tot deze doeleinden. De behoefte aan opslag wordt om de drie jaar gecontroleerd.

Gegevensoverdracht aan verzenders


Om het contract uit te voeren in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit.
b AVG geven wij uw gegevens door aan de rederij die is belast met de levering, voor zover dit noodzakelijk is voor de levering van bestelde goederen. Als u ons tijdens of na uw bestelling hiermee uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, geven wij u dit in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. een AVG stuurt uw e-mailadres en telefoonnummer door naar de geselecteerde verzenderserviceprovider, zodat deze vóór aflevering contact met u kunnen opnemen met het oog op kennisgeving van aflevering of coördinatie. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming of rechtstreeks naar de verzenddienstverlener op het onderstaande contactadres. Na intrekking zullen wij de gegevens die u hiervoor hebt verstrekt verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren. DHL, Deutsche Post AG, Charles-de-Gaulle-Strasse 20, 53113 Bonn (
https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/datenschutz.html ) DPD, DPD Deutschland GmbH, Wailandtstrasse 1, 63741 Aschaffenburg ( https://www.dpd.com/de/siteutilities/data_protection ) GLS, General Logistics Systems, Germany GmbH & Co.OHG, GLS Germany-Straße 1-7, 36286 Neuenstein ( https://gls-group.eu/ DE / de / datenschutz-standaard ) GEL Express, GEL Express Logistik GmbH, Jakob-Kaiser-Str. 3, 47877 Willich ( http://www.gel-express.de/index.php?mainmenu=datenschutz&submenu=datenschutz&sprache=german ) Kuehne + Nagel, Kuehne + Nagel (AG & Co.) KG, Großer Grasbrook 11-13, 20457 Hamburg ( https://de.kuehne-nagel.com/de_de/footer-links/datenschutzerklarung/ ) UPS, United Parcel Service Deutschland S.à rl & Co.OHG, Görlitzer Straße 1, 41460 Neuss ( https: // www.ups.com/de/de/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page? ) In aanvulling op de bovengenoemde rederijen, behouden wij ons het recht voor in individuele gevallen of onder speciale bestelvoorwaarden (zoals omvangrijke goederen, speciale transportdiensten, enz. .) om andere dienstverleners op vergelijkbare basis in dienst te nemen.

ACCOUNT / REGISTRATIE VAN DE GEBRUIKER


Als optie om onze online winkels te gebruiken, kunnen gebruikers een klantaccount aanmaken.
De vereiste verplichte informatie (bijv. Inventarisgegevens) wordt gevraagd bij het registreren met behulp van het online formulier. Optionele informatie zoals een mobiele telefoon etc. kan door de gebruiker vrijwillig worden verstrekt. De ingevoerde gegevens worden gebruikt om het online aanbod te gebruiken. In geval van wijzigingen in de reikwijdte van het aanbod, informatie over registratie of andere technische omstandigheden, kunnen we geregistreerde gebruikers per e-mail informeren. Via het klantenaccount zelf kunnen gebruikers hun registratie laten verwijderen of de functionaris voor gegevensbescherming laten verwijderen. In dit geval worden gerelateerde gegevens opgeslagen, op voorwaarde dat deze worden bewaard om commerciële of fiscale redenen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. c GDPR is niet noodzakelijk, verwijderd. Er is geen recht op toegang na beëindiging van de klantaccount. We behouden ons ook het recht voor om alle gebruikersgegevens onherstelbaar te verwijderen tijdens de looptijd van het contract. Ter bescherming tegen misbruik of ongeoorloofd gebruik slaan we het IP-adres en de tijd van gebruikersregistraties en aanmeldingen op. Dit gebeurt op basis van ons legitieme belang (art. 6. Par. 1 lit. f) om ons en onze gebruikers tegen misbruik te beschermen. Behalve voor het nastreven van claims of op basis van een wettelijke verplichting volgens artikel 6, lid 1, lit. c we zullen deze gegevens niet doorgeven aan derden en deze na maximaal 7 dagen verwijderen of anonimiseren.

UITGEBREIDE GARANTIE


We bieden kopers van onze producten, afhankelijk van het product, een uitgebreide garantie die verder gaat dan de wettelijke minimumgarantie.
Om van deze uitgebreide garantie te profiteren, moet de klant zich registreren met een online formulier. Voor- en achternaam, e-mailadres en het type en tijdstip van het gekochte product zijn verplicht. Deze gegevens worden verzameld op basis van ons legitieme belang om oneigenlijk gebruik van garantiediensten te voorkomen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG verwerkt en bewaard voor de periode van de uitgebreide garantie. Alle andere informatie zoals dealers, gelegenheden voor aankoop, etc. is vrijwillig en dient statistische doeleinden. Wij verwerken deze op basis van toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. een GDPR. Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, anders bewaren we deze gegevens ook voor de duur van de uitgebreide garantie.

CONTACT


Als u contact met ons opneemt, zij het per telefoon, e-mail, contactformulier, sociale media of andere communicatiekanalen, verwerken wij de verzonden informatie (bijv. Inventarisgegevens, inhoudsgegevens en mogelijk metagegevens) in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit.
b AVG om het verzoek te verwerken. De gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt in een CRM-systeem (Customer Relationship Management) of een vergelijkbaar systeem. Als vragen niet langer nodig zijn, worden ze verwijderd. Dit wordt om de twee jaar regelmatig gecontroleerd. Dit heeft geen invloed op de wettelijke archiveringsverplichtingen, in het bijzonder wordt hier de wettelijke bewaartermijn in de vorm van een e-mailarchief volgens GoBD vermeld.

OPMERKINGEN, BIJDRAGEN, PRODUCTBEOORDELINGEN


Voor door gebruikers gegenereerde inhoud zoals opmerkingen, bijdragen, beoordelingen, enz., Wordt het IP-adres 7 dagen opgeslagen naast de feitelijke inhoudsgegevens.
Op basis van artikel 6, lid 1, lit. f. GDPR, we hebben een legitiem belang om de auteur van mogelijk illegale inhoud (bijv. Beledigingen, verboden politieke propaganda, etc.) te laten identificeren, omdat we zelf aansprakelijk kunnen worden gesteld. In dergelijke gevallen wordt het IP-adres gedurende de gehele procedure bewaard.

Evaluatieherinneringen per e-mail verzenden


Als u ons tijdens of na uw bestelling hiermee uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit.
een DSGVO, gebruiken we uw e-mailadres als herinnering om een ​​beoordeling van uw bestelling te geven met behulp van het ratingsysteem dat we gebruiken. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie.

Herinneringsherinnering door Trusted Shops


Als u ons tijdens of na uw bestelling hiermee uw uitdrukkelijke toestemming geeft in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit.
een AVG, sturen wij uw e-mailadres naar Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15c, 50823 Keulen (www.trustedshops.de), zodat zij u per e-mail een herinnering kunnen sturen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactoptie of rechtstreeks naar Trusted Shops.

NIEUWSBRIEF


Geïnteresseerde partijen hebben de optie van onze nieuwsbrief, die op onregelmatige tijdstippen informeert over producten en diensten en gerelateerde evenementen (campagnes, beurzen, natuurlijke evenementen, enz.), Inspiratie biedt voor hun mogelijke gebruik, of rapporten over ons bedrijf en haar activiteiten.
We gebruiken de dienstverlener CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. Om de nieuwsbrief te verzenden. 43, 26180 Rastede, Duitsland. U kunt de bepalingen inzake gegevensbescherming hier vinden: 
https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ . De verwerking vindt plaats op basis van onze legitieme belangen om een ​​vlotte nieuwsbrief aan te bieden (Art. 6 Para. 1 lit. GDPR) waarvoor een orderverwerkingsovereenkomst is gesloten in overeenstemming met Art. 28 Para. De dienstverlener kan de gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm gebruiken, d.w.z. zonder de mogelijkheid om de gebruiker te identificeren, om zijn diensten technisch te optimaliseren of statistisch te evalueren. In geen geval gebruikt hij de gegevens van de ontvanger om ze door te geven aan derden of om ze zelf te schrijven. Registratie voor de nieuwsbrief vindt plaats om toestemming te bevestigen en om gebruikersgegevens te verifiëren met behulp van een dubbele opt-in procedure. Na registratie sturen we een afzonderlijke e-mail met behulp van het formulier waarin u wordt gevraagd om uw registratie te bevestigen, in de vorm van een individuele registratielink. Uw informatie wordt alleen toegevoegd aan de e-maildistributielijst wanneer deze link is geactiveerd. Om te voldoen aan onze wettelijke documentatie-eisen, worden het tijdstip van registratie en het IP-adres vastgelegd. Naast het e-mailadres zijn geen gegevens vereist, er kan vrijwillig een naam voor het persoonlijke adres worden gegeven en de mogelijke vakgebieden kunnen worden beperkt. Een transparant afbeeldingsbestand, een zogenaamd webbaken, is gekoppeld om het succes van de nieuwsbrief te meten. Wanneer de nieuwsbrief wordt geopend, wordt deze link geopend en worden niet alleen technische gegevens over uw systeem (bijv. E-mailprogramma of browser en besturingssysteemversie), maar ook het tijdstip van toegang en uw IP-adres verzonden. Deze informatie wordt statistisch opgeslagen en verwerkt, waardoor wordt bepaald wanneer en welke inhoud is geopend. Op basis van het IP-adres kunnen ook conclusies worden getrokken over de toegangslocaties. Hierdoor kunnen we onze nieuwsbrief nauwkeuriger aanpassen aan de wensen van de lezers. Om technische redenen kan deze informatie ook worden toegewezen aan individuele ontvangers, maar dit is niet onze bedoeling noch die van de nieuwsbriefserviceprovider. We sturen onze nieuwsbrief alleen op basis van de toestemming van de ontvanger of een wettelijke toestemming. Toestemming van de ontvanger overeenkomstig artikel 6, lid 1, lit. een AVG en artikel 7 AVG in combinatie met artikel 7 (2) nr. 3 UWG en de wettelijke toestemming van artikel 7 (3) UWG vormen de basis voor het verzenden van onze nieuwsbrief. De registratie van de registratie is gebaseerd op ons legitieme belang om toestemming te bewijzen in verband met een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbriefsysteem in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen kan te allen tijde, gratis en gemakkelijk worden ingetrokken. In elke nieuwsbrief staat een directe link om u uit te schrijven of door een bericht te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming. Om een ​​eerdere registratie te kunnen bewijzen en zo ons legitieme belang in verdediging tegen eventuele juridische claims te kunnen verdedigen, kunnen we de e-mailadressen die we hebben opgegeven tot 3 jaar bewaren voordat we ze verwijderen. Een directe verwijdering is mogelijk als u ons bevestigt dat er voorafgaande toestemming was.

GOOGLE ANALYTICS


Om de economische werking van ons online aanbod te analyseren en te optimaliseren, gebruiken we dit legitieme belang in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit.
f GDPR, de webanalysedienst Google Analytics. Dit wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Voor dit doel, zoals hierboven beschreven, maakt Google gebruik van cookies. Met deze cookies kan Google de paginaweergaven van individuele gebruikers herkennen en opslaan. Deze informatie wordt verwerkt door Google en anderen in de VS en daar opgeslagen. Google garandeert te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst (
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI ) Google maakt analyses en evaluaties op basis van de informatie die wordt verzameld over het gebruik van onze online aanbiedingen en aanverwante diensten. Dit creëert pseudonieme gebruikersprofielen. Om het moeilijk te maken om individuele gebruikersprofielen te identificeren, gebruiken we alleen Google Analytics met actieve IP-anonimisering. Het IP-adres van de gebruikers binnen de EU of de EER wordt ingekort zodat een duidelijke toewijzing niet langer mogelijk is. In uitzonderlijke gevallen kan het volledige IP-adres worden overgedragen naar Google, waar het alleen daar wordt ingekort. Het verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Details over het opslaan van cookies en hoe u ze zelf kunt regelen, vindt u in ons privacybeleid. Bovendien stellen we elke bezoeker van onze online winkels in staat om het gebruik van Google Analytics voor de betreffende pagina te deactiveren (opt-out). Het enige wat u hoeft te doen is linksonder op de bijbehorende link te klikken. Dit kan ook over de hele linie worden geactiveerd door een browserplug-in te installeren:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout . Op de volgende pagina’s vindt u meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, evenals opties voor bezwaar en bezwaar:

https://policies.google.com/technologies/partner-sites

https://policies.google.com/technologies/ads

https: // www .google.com / instellingen / ads

MARKETING EN REMARKETING


Gebaseerd op ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze online aanbiedingen in de zin van artikel 6, lid 1, lit.
f AVG, we maken gebruik van marketing- en remarketingdiensten van derden. We gebruiken de marketingdiensten om onze producten en diensten te presenteren aan onze en externe online aanbiedingen op basis van hun potentiële interesses. Remarketing verwijst naar het adverteren van producten en diensten op basis van eerdere websitebezoeken. Voor dit doel wordt op onze en andere websites die actief gebruik maken van de re / marketingdiensten, een programmacode uitgevoerd door de dienstverlener die zogenaamde “webbakens” integreert in de vorm van gekoppelde (onzichtbare) bestanden. Wanneer dit bestand wordt opgeroepen, wordt informatie over de opgeroepen pagina, inclusief technische details zoals de browser en het besturingssysteem inclusief versienummers, de verwijzende website (verwijzer), het tijdstip van toegang en het IP-adres van de gebruiker doorgestuurd naar de server van de geïntegreerde service. Voor marketingdiensten die door Google worden beheerd, zullen onze Google Analytics-instellingen het IP-adres van de gebruiker binnen een lidstaat van de EU of de Europese Economische Ruimte verkorten en alleen in uitzonderlijke gevallen volledig worden doorgestuurd naar Google in de VS, waar het vervolgens wordt ingekort , Het IP-adres wordt niet samengevoegd met gebruikersgegevens van andere Google-services. Een individuele identificatie in de vorm van een cookie of een vergelijkbare technologie wordt opgeslagen op het apparaat van de gebruiker om de bovengenoemde gegevens aan een gebruiker toe te wijzen en hem opnieuw te kunnen herkennen. Deze cookies kunnen worden ingesteld vanaf verschillende domeinen, zoals doubleclick.net, google.com, googleadservices.com, googlesyndication.com, invitemedia.com en admeld.com. Deze informatie kan worden gecombineerd met andere informatiebronnen van de kant van de aanbieder om een ​​uitgebreid interesseprofiel van een gebruiker te maken. Op basis hiervan wordt opnieuw geprobeerd om advertenties weer te geven die relevant zijn voor de gebruiker. De marketingdiensten die we gebruiken zijn “Google AdWords”, “Google AdWords Remarketing” en “Doubleclick” die worden beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Als onderdeel van de certificering onder de Privacy Shield-overeenkomst biedt Google garanties om te voldoen aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI ). Google verwerkt de gebruikersgegevens in een gepseudonimiseerde vorm, zodat interesseprofielen niet worden toegewezen aan een individueel identificeerbare persoon, bijvoorbeeld op naam of e-mailadres, maar eerder op een abstract identificatienummer. Als er voldoende informatie is, kan het nog steeds mogelijk zijn om conclusies over individuele personen te trekken. Als de gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven zijn gegevens zonder pseudonimisering te gebruiken, wordt deze niet gebruikt. De verzamelde gebruikersgegevens van de marketingdiensten van Google worden naar Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De “Google AdWords” -service die we gebruiken, kent voor elke AdWords-klant een individuele conversiecookie toe om te voorkomen dat individuele cookies worden gevolgd buiten de websites van AdWords-klanten. De cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikersacties, zogenaamde conversies (zoals het kopen van goederen, het aanmelden voor nieuwsbrieven, enz.) Te registreren en deze statistisch vast te leggen. Dit betekent dat succespercentages kunnen worden bepaald voor gedefinieerde doelen, maar het is niet mogelijk om individuele gebruikers te identificeren. We kunnen de “Google Tag Manager” gebruiken om de Google-analyse- en marketingdiensten in onze online aanbiedingen te gebruiken en te beheren. Google publiceert zelf uitgebreide informatie over zijn eigen gegevensgebruik voor zijn marketingdiensten op:  https://www.google.com/policies/technologies/ads

U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van op interesses gebaseerde advertenties door Google door u hier af te melden:  http : //www.google.com/ads/preferences . Of ze nemen de informatie over cookies in acht in het kader van deze privacyverklaring. Tegelijkertijd maken we gebruik van de services “remarketing” en “gesponsorde producten” van de online marketingprovider Criteo GmbH, Gewürzmühlstr. 11, 80535 München. Ook bij deze services worden gebruikersgegevens verzameld met behulp van de hierboven beschreven technologieën (zie hierboven). Criteo kan deze gegevens ook combineren met informatie uit andere bronnen. De verwerking is pseudoniem, d.w.z. informatie die individuele personen identificeerbaar maakt (bijvoorbeeld naam) wordt vervangen door technische ID’s en IP-adressen worden alleen in verkorte vorm gebruikt. Als Criteo-gegevens worden gecommuniceerd, dan alleen in de vorm van gecodeerde hash-waarden die geen identificatie toestaan. Verdere informatie en de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de verzameling en verwerking door Criteo zijn te vinden in de gegevensbeschermingsregels van de provider zelf:  https://www.criteo.com/de/privacy/

Om het aankoopproces te personaliseren, gebruiken we de “Retail Rocket” -service van Retail Rocket Germany GmbH, Horbeller Str.31, 50858 Keulen. Ook bij deze diensten worden gegevens van de gebruikers verzameld met behulp van de hierboven beschreven technologieën (zie hierboven) en opgeslagen in cookies of het interne geheugen van de browser. Dit omvat informatie over elke paginaweergave, paginaweergave van de productcategorie, paginaweergave van het product, winkelwagengebeurtenissen, aankoop, website zoeken, nieuwsbriefregistratie, muisklikken voor productaanbevelingsmodules, muisklikken in e-mails verzonden door Retail Rocket, interactie met widgets op de website door Retail Rocket. Deze informatie wordt 24 uur bewaard. U kunt de gedetailleerde voorschriften voor gegevensbescherming van de provider vinden op:  https://retailrocket.de/datenschutzerklarung/

SOCIALE MEDIA


Om online met onze klanten, geïnteresseerde partijen en gebruikers te kunnen communiceren via onze eigen online aanbiedingen en om onze producten en diensten te kunnen presenteren, onderhouden we online aanwezigheid binnen externe sociale netwerken en platforms.
De algemene voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de respectieve exploitanten zijn daar van toepassing. We verwerken gegevens van gebruikers die via deze kanalen met ons communiceren of ons inhoud verstrekken, tenzij anders vermeld in onze verklaring inzake gegevensbescherming, voor zover de gebruikers aan ons worden gepubliceerd.

DEELNAME INHOUD


In het kader van onze legitieme belangen bij de analyse, optimalisatie en economische werking van onze online aanbiedingen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit.
f GDPR, we integreren inhoud van externe providers, zoals video’s of kaarten. Om technische redenen wordt het IP-adres van de gebruiker overgedragen aan de respectieve service, omdat dit noodzakelijk is om de geïntegreerde inhoud voor de gebruiker weer te geven. We proberen het daarom te integreren, zodat het IP-adres alleen wordt gebruikt om de inhoud te leveren. Gekoppelde tracking-elementen, zoals onzichtbare grafische afbeeldingen, zogenaamde “webbakens”, stellen externe providers in staat om gegevens te verzenden, zoals paginaweergaven, inclusief het tijdstip van de oproep, technische informatie over de browser en het besturingssysteem, de originele website of andere informatie over het gebruik van onze online aanbiedingen. voor statistische of marketingdoeleinden. Door ze in cookies op te slaan, kan deze informatie ook op meerdere pagina’s of periodes worden gebruikt en uit meerdere bronnen worden gekoppeld:

Google Maps


We integreren kaarten via de online service Google Maps.
Dit wordt beheerd door Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring gegevensbescherming: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Luidspreker deck


Presentaties worden geïntegreerd via de online service Speaker Deck, die wordt beheerd door GitHub Inc., 88 Colin P. Kelly Jr St, San Francisco, CA 94107, VS.
Verklaring gegevensbescherming: 
https://help.github.com/articles/github-privacy-statement/

Youtube


We sluiten video’s in via de online YouTube-service.
Dit wordt beheerd door YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, VS, die op zijn beurt toebehoort aan Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Verklaring gegevensbescherming: 
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Integratie van het Trusted Shops Trustbadge


Het Trusted Shops Trustbadge is geïntegreerd in deze website om ons Trusted Shops-keurmerk en de verzamelde beoordelingen weer te geven en om Trusted Shops-producten aan kopers aan te bieden na het plaatsen van een bestelling.
Dit dient om onze legitieme belangen te beschermen bij een optimale marketing van ons aanbod, die overheersen in de context van een belangenevenwicht, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, S. 1 lit. f AVG. De Trustbadge en de geadverteerde diensten zijn een aanbod van Trusted Shops GmbH, Subbelrather Str.15C, 50823 Keulen. Wanneer de Trustbadge wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld uw IP-adres, de datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider (toegangsgegevens) bevat en de oproep documenteert. Deze toegangsgegevens worden niet geëvalueerd en worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site automatisch overschreven. Verdere persoonlijke gegevens worden alleen overgedragen aan Trusted Shops, op voorwaarde dat u uw toestemming hebt gegeven, besluit om Trusted Shops-producten te gebruiken na het voltooien van een bestelling of zich al hebt geregistreerd voor gebruik. In dit geval is de contractuele overeenkomst tussen u en Trusted Shops van toepassing.

GEGEVENSBESCHERMING OPMERKINGEN IN HET AANVRAAGPROCES


We verwerken gegevens van sollicitanten alleen in het kader van het sollicitatieproces en rekening houdend met de wettelijke vereisten.
De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, lit. b AVG voor de nakoming van onze (pre) contractuele verplichtingen evenals op artikel 6. Par. 1 lit. f AVG als de verwerking van gegevens van de aanvrager noodzakelijk wordt als onderdeel van juridische procedures of wettelijke vereisten. Artikel 26 BDSG (nieuw) is ook van toepassing. Kortom, we vertrouwen erop dat de aanvrager ons zijn gegevens verstrekt voor het aanvraagproces. Dit omvat meestal persoonlijke gegevens, inventarisgegevens en documenten die geschikt zijn voor de toepassing (bijv. Sollicitatiebrief, curriculum vitae, certificaten). Aanvragers kunnen ons ook vrijwillig verdere informatie verstrekken. Door deze gegevens in te dienen, gaan aanvragers ermee akkoord dat we de gegevens verwerken voor de doeleinden van het aanvraagproces. Speciale categorieën van persoonlijke gegevens, zoals gezondheidsgegevens of etnische afkomst (in overeenstemming met artikel 9, lid 1 AVG), die de aanvrager ons vrijwillig heeft verstrekt op basis van artikel 9, lid 2, lit. b AVG. Als we tijdens het sollicitatieproces om speciale categorieën van persoonsgegevens vragen, vindt de verwerking ervan plaats op basis van artikel 9, lid 2, lit. een GDPR. Houd er bij het indienen van applicatiegegevens per e-mail rekening mee dat de gegevens niet standaard zijn gecodeerd. Desgewenst moet de aanvrager hier zelfstandig voor zorgen (bijv. PGP-bestandscodering). Bovendien moet alleen het e-mailadres worden gebruikt dat in vacatures is gepubliceerd, omdat andere e-mailadressen kunnen worden gearchiveerd in overeenstemming met onze wettelijke vereisten. In het geval van een succesvolle sollicitatie kunnen we de gegevens verder verwerken ten behoeve van de arbeidsrelatie. Afgewezen of ingetrokken aanvragen worden zes maanden na het aanvraagproces verwijderd. Deze periode dient ter bescherming van onze verplichtingen om bewijs te leveren uit de wet gelijke behandeling en om eventuele vragen te verduidelijken. Belastingdocumenten, zoals facturen voor vergoeding van kosten, worden gearchiveerd in overeenstemming met fiscale voorschriften.

VIDEOBEWAKING


Op onze bedrijfssite (s) gebruiken we optisch-elektronische apparaten, zoals videocamera’s, om onze huisrechten te beschermen volgens § 4 Para. 1 nr. 2 BDSG (nieuw), zoals het voorkomen of onderzoeken van diefstal of materiële schade.
Bovendien worden de toegangsgebieden geregistreerd om ons legitieme belang bij toegangscontrole of logging uit te oefenen in overeenstemming met artikel 4 (1) nr. 3 BDSG (nieuw). Toegangsruimten (bijv. Toegangsdeuren, poorten, opritten) en tentoonstellingsruimten worden vastgelegd. Openbare ruimtes of werknemerswerkplekken worden niet geregistreerd. Er is geen geautomatiseerde evaluatie van de videogegevens. De gegevens kunnen maximaal 3 werkdagen worden bewaard, waarna ze worden verwijderd. Uitzonderingen hierop zijn secties die vereist zijn om onze rechten uit te oefenen, in welk geval ze worden bewaard voor de duur van de verwerking van het proces.